Kalendarz Reprezentacji

Regulamin

Regulamin portalu www.bialoczerwoni.com.pl


§ 1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Fundacja Sport Life – Fundacja Sport Life z siedzibą w Warszawie, adres: 00-543 Warszawa, ul. Mokotowska 46a/25, NIP 7010533279 
Portal – portal internetowy prowadzony i zarządzany przez Fundację Sport Life w domenie www.bialoczerwoni.com.pl 
Konto – indywidualne i powiązane z loginem Użytkownika konto umożliwiające korzystanie z Portalu,   
Użytkownik – dziecko wraz z opiekunem prawnym,
Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.

§ 2
Postanowienia ogólne
Usługi świadczone przez Fundację Sport Life na rzecz Użytkowników polegają na:
zapewnienia możliwości czytania, oglądania i zapoznawania się z informacjami zamieszczonymi w portalu

§3
Użytkownicy Portalu
Użytkownikiem Portalu www.bialoczerwoni.com.pl może być każda osoba korzystająca z internetu

§ 4
Warunki korzystania z Portalu
Korzystanie z Portalu wymaga dostępu do sieci Internet za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia umożliwiającego otwarcie strony www Portalu.
Portal umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie czy za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia możliwe będzie prawidłowe korzystanie z Portalu. 
W okresie funkcjonowania Portalu mogą wystąpić przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu związane z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych. 
Użytkownik jest obowiązany korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu. Wszelkie czynności Użytkowników podejmowane w ramach Portalu powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.  
Zabronione jest w szczególności:
dostarczanie treści o charakterze bezprawnym
wprowadzenie w błąd Użytkowników poprzez podawanie niepełnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych bądź informacji,
wykorzystywanie Portalu do działania na szkodę innych Użytkowników,
wykorzystywanie Portalu w celu popełnienia czynu zabronionego,
wykorzystywanie Portalu do rozpowszechniania treści, poglądów lub opinii naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje bądź jakiekolwiek dobra osobiste.

Zamieszczone na stronach internetowych portalu bialoczerwoni.com.pl. materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Sport Life na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.”

§ 5
Usługi świadczone w Portalu
Usługi świadczone w Portalu na rzecz Użytkownika obejmują:
zapewnienie możliwości zapoznania się z zamieszczonymi w Portalu informacjami 

§ 6
Odpowiedzialność
Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Użytkownikom swoim działaniem lub zaniechaniem, a w szczególności za szkody powstałe na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
Fundacja Sport Life nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia zaistniałe na skutek kontaktów pomiędzy Użytkownikami.

§ 7
Regulamin
Pełna treść Regulamin dostępna jest w Portalu pod adresem: www.bialoczerwoni.com.pl/regulamin. Ponadto treść Regulaminu jest udostępniana każdemu Użytkownikowi w trakcie rejestracji Konta, tj. przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Treść Regulaminu może być utrwalona poprzez pobranie i zapisanie pliku lub wydrukowanie Regulaminu.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu w Portalu. O zmianach Regulaminu Użytkownicy powiadamiani będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu użytkownik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Fundację. Oświadczenie takie powinno być przesłane na adres: redakcja@bialoczerwoni.com.pl i wywołuje skutek, o którym mowa w §12.

§ 8
Reklamacje
Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Fundację za pośrednictwem Portalu.
Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: redakcja@pbialoczerwoni.com.pl.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 9
Rozwiązanie umowy
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę na świadczenie usług określonych Regulaminem. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane za pomocą formularza dostępnego w Portalu.
Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje z chwilą złożenia oświadczenia.
Rozwiązanie umowy powoduje usunięcie Konta oraz przypisanych do niego danych i informacji, za wyjątkiem tych danych i informacji, których przechowywanie jest niezbędne ze względu na przepisy prawa.

§ 10
Prawo właściwe oraz rozpatrywanie sporów
Do usług świadczonych przez Fundację na rzecz Użytkowników na warunkach określonych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z usługami świadczonymi przez Fundację na rzecz Użytkowników rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.